អត្រាប្តូរប្រាក់គោលនៅថ្ងៃនេះ ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤ ០៩៥,០០រៀល
ដោយ Mekong Post ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 3 August, 2020 ក+ ក-

អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលជាមួយនិងរូបិយបណ្ណផ្សេងទៀត នៅថ្ងៃទី៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ៖ ១អឺរ៉ូ ស្មើ ៤ ៨៣៣,០០រៀល ; ១ផោនអង់គ្លេស ស្មើ ៥ ៣៧៥,៥០រៀល ; ១ដុល្លារអូស្ត្រាលី ស្មើ ២ ៩៣១,០០រៀល ; ១ដុល្លារកាណាដា ស្មើ ៣ ០៦៧,៥០រៀល ; ១ហ្វ្រង់ស្វីស ស្មើ ៤ ៤៩៣,៥០រៀល ; ១យ៉ន់ចិន ស្មើ ៥៩០,០០រៀល ; ១ដុល្លារសិង្ហបុរី ស្មើ ២ ៩៩៨,៥០រៀល ; ១០០ យេនជប៉ុន ស្មើ ៣ ៨៧៤,០០រៀល ; ១០០វូនកូរ៉េ ស្មើ ៣៤៤;៥០រៀល ; ១បាតថៃ ស្មើ ១៣១,៥០រៀល ; ១០០០ដុងវៀតណាម ស្មើ ១៧៨,០០រៀល ; ១០០០គីបឡាវ ស្មើ ៤៥៥,០០រៀល៕