អត្រាប្តូរប្រាក់គោលនៅថ្ងៃនេះ ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤ ០៩៥,០០រៀល
ដោយ Mekong Post ចេញផ្សាយ​ ថ្ងៃទី 7 August, 2020 ក+ ក-

អត្រាប្តូរប្រាក់រៀលជាមួយនឹងរូបិយបណ្ណផ្សេងទៀត នៅថ្ងៃទី៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០២០ ៖ ១ដុល្លារអាមេរិក ស្មើនឹង ៤ ០៩៥,០០រៀល ; ១អឺរ៉ូ ស្មើ ៤ ៨៨៨,០០រៀល ; ១ផោនអង់គ្លេស ស្មើ ៥ ៤០៩,០០រៀល ; ១ដុល្លារអូស្ត្រាលី ស្មើ ២ ៩៧៨,៥០រៀល ; ១ដុល្លារកាណាដា ស្មើ ៣ ០៩២,៥០រៀល ; ១ហ្វ្រង់ស្វីស ស្មើ ៤ ៥២២,៥០រៀល ; ១យ៉ន់ចិន ស្មើ ៥៩២,០០រៀល ; ១ដុល្លារសិង្ហបុរី ស្មើ ៣ ០០៧,០០រៀល ; ១០០ យេនជប៉ុន ស្មើ ៣ ៨៩៩,៥០រៀល ; ១០០វូនកូរ៉េ ស្មើ ៣៤៧,៥០រៀល ; ១បាតថៃ ស្មើ ១៣២,៥០រៀល ; ១០០០ដុងវៀតណាម ស្មើ ១៧៨,០០រៀល ; ១០០០គីបឡាវ ស្មើ ៤៥៥,០០រៀល៕