• ដំណឹង​ជ្រើស​រើស​បុគ្គលិក

    មេគង្គប៉ុស្តិ៍​ ត្រូវ​ការ​ជ្រើស​រើសអ្នក​ឆ្លើយ​ឆ្លង​ព័ត៌មាន ប្រចាំ​ការ​តាមបណ្តា​ខេត្ត​ក្រុងទូទាំង​ព្រះ​រាជាណាចក្រ​កម្ពុជា។ ការិយាល័យនិពន្ធ៖០១៦ ៩៦ ៩៩ ១៦
  • MPNews 04:05:12 AM ថ្ងៃ សុក្រ ទី 18 ខែ តុលា ឆ្នាំ 2019 Email: mekongpost55@gmail.com , H/P: 016 96 99 16
    ព័ត៌មាន​អន្តរជាតិ
    ព័ត៌មាន​គួរ​ចាប់​អារម្មណ៍